Bachelor

English below.

Binnen onze opleiding ontwikkel jij jezelf tot een vakman of vakvrouw op het gebied van muziekeducatie. Wij zorgen voor een praktijkgerichte leeromgeving en een hechte samenwerking tussen docenten, studenten, afgestudeerden en werkveld. Vanuit jouw passie voor muziek ga je actief aan de slag met onderwijskundige en pedagogisch/didactische principes en til je jouw muzikale kennis vaardigheden op een hoger niveau. Door specialisatiekeuzes, onderzoek, projecten, vrije studieruimte en stages creëren we de ruimte en mogelijkheden om je educatieve, muzikale én je innovatieve talenten te ontplooien. Zo werken we aan een uitstekend arbeidsperspectief in Nederland, de EU en op alle onderwijsniveaus. Een muziekdocent is voor ons dus meer dan een leraar. Na je opleiding sta jij, met ons, mede garant voor de overdracht van muziek op nieuwe lerenden, ongeacht leeftijd of achtergrond. Veel afgestudeerden van deze opleidingen vinden een baan in o.a.:

 • basisonderwijs
 • voortgezet onderwijs (onderbouw en eindexamenklassen)
 • bepaalde vormen van hoger beroepsonderwijs
 • speciaal onderwijs of zorginstellingen
 • instellingen voor kunst en educatie
 • vormen van zelfstandig ondernemerschap in muziekeducatie

Ons vierjarig Bachelor programma kan ook in verkorte vorm (2 jaar) gevolgd worden wanneer je al in het bezit bent van een Bachelor in Muziek. Deze zogenaamde DMi(ntensief) kan in het Engels of Nederlands gevolgd worden. Voor meer informatie mail: felix.havenith@zuyd.nl.

---

This programme is developed for you to become a professional in the field of music education. We provide a practice-oriented learning environment and a close collaboration between teachers, students, graduates and the professional field. Based on your passion for music, you will learn about and work with educational and pedagogical principles and at the same time lifting up your musical knowledge and skills to a higher level. Through specializations, research, projects, free study space and internships, we create the space and opportunities for you to develop your educational, musical and innovative talents. In this way we work on an excellent employment perspective in the Netherlands, the EU at all educational levels. For us, a Music-educator is more than a teacher. Together with us you will make sure that through education music will be transmitted to new learners, regardless of age or background. Many graduates from these programs usually find a job within a few months, including:

 • primary education
 • secondary education
 • certain forms of higher professional education
 • special education or healthcare institutions
 • institutions for art, culture and education
 • forms of independent entrepreneurship in music education

When you already have a Bachelor's degree in Music you can apply for our two-year Short track programme which can be followed in English or Dutch. For more information mail: felix.havenith@zuyd.nl.

Programma

De opleiding Docent Muziek is een praktijkgerichte opleiding waarbinnen je volop mogelijkheden krijgt je te ontwikkelen op muzikaal, (ortho)pedagogisch en didactisch gebied. Je krijgt met uiteenlopende werkvormen te maken zoals projectonderwijs, individueel instrumentaal/vocaal onderwijs, stages en e-learning.
Ons programma is gebaseerd op vier onderwijseenheden:

• Muzikale opvoeding en educatie
• Theoretische kennis en vaardigheden
• Muzikaal vakmanschap
• Stage en projecten

De eerste twee jaar van de opleiding zijn vooral gericht op een brede ontwikkeling: onderwijsactiviteiten, projecten en stages. Elk leerjaar is opgebouwd uit vier periode's van tien weken. In stages en projecten worden je beroepshouding en ontwikkeling gestuurd en geëvalueerd.
Naast een thematische werkwijze is er ook een lineaire werkwijze: er is sprake van een doorlopende leerlijn. Dit geldt vooral voor het instrumentaal/vocaal onderwijs en muziektheorie.

Tijdens de afstudeerfase in jaar drie en vier kies je een hoofdspecialisatie:

• Muziek in Kunsteducatie (MIK)
• Orthopedagogische Muziekbeoefening (OMB)

Verdere verdieping vind plaats door het kiezen van een subspecialisatie:

• Artistic Development (AD)
• Music and Interculturality (MAI)
• Music and Technology (MAT)

De specialisaties geven je meer bekwaamheid in het uitoefenen van je toekomstig beroep en vormen de basis van je keuzestage, essay en afstudeerproduct. Wil je meer weten over de specialisaties? Klik dan hier.

Benieuwd naar de lessen en projecten? Bekijk ons curriculum.

English? Check the link.

Curriculum

De specialisatie in het curriculum bestaat uit Muziek in Kunsteducatie (MIK) en uit Orthopedagogisch Muziekbeoefenaar (OMB). Algemene toelatingseisen kun je teruglezen onder Apply.

De specialisatie Orthopedagogische Muziekbeoefening (OMB)
In toenemende mate vereist het beroep specifieke orthopedagogische en –didactische kwaliteiten van docenten die werkzaam zijn in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs. OMB’ers zijn vanuit de initiële opleiding in staat invulling te geven aan deze opdracht. Dit onderscheidt de muziekdocent met OMB van een muziekdocent zonder OMB. Onze OMB’er is een gelijkwaardige gesprekspartner binnen het multidisciplinair overleg van zorgcommissies van scholen en instellingen en levert actief bijdrage aan de signalering, diagnostiek en behandeling van problematieken in groep of klas.

Een student die zich gespecialiseerd heeft in de Muziek in Kunsteducatie (MIK) bezit expertise om muziekeducatie vanuit een historische en/of stilistische context in te zetten, zowel binnen als buiten een onderwijsomgeving. De inhoud van het vak CKV/cultuureducatie en Kunst Algemeen komt verdiepend aanbod en een vloeiende doorstroming naar de Master Kunst en Educatie zijn tevens uitgangspunt bij de inrichting van het curriculum. De afgestudeerde kan als muziekconsulent of als muziek-educatief medewerker functioneren vanuit een kunsteninstelling of als intermediair samenwerking tot stand brengen tussen onderwijs en kunstaanbod in de regio.

De specialisatie Music and Interculturality (MAI) benadrukt het functioneren als muziekeducator in een interculturele maatschappij. Dit is merkbaar binnen het conservatorium als internationale gemeenschap, tevens in de werkomgeving waarin interculturaliteit ten gevolge van toenemende globalisering een constante is geworden. De specialisatie richt zich op deze bewustwording vanuit jouw rol als muziekdocent; the global mindset. Peda

gogische grondhouding en muzikale scope zijn breed en flexibel. De interculturele stage (internationaal) behoort tot de kern van de specialisatie.

Artistic Development (AD) is de specialisatie die je de kans je instrumentale, vocale, componeer- of arrangeerskills verder te ontwikkelen. Samen met de coördinator van de specialisatie stippel je een individueel leertraject uit resulterend in de presentatie van een individueel artistiek hoogstaand product.

Music and Technology (MAT) biedt jou de mogelijkheid creatief en weldoordacht technologie aan te wenden in de muziekdidactiek en muzikale productie. Computer gebaseerde oplossingen voor muziekdidactische vraagstukken. Hoe maak je een programma of spel waarmee je de speelvaardigheden van leerlingen vergroot? Hoe kun je een digitaal platform zo inrichten dat het geschikt is voor componeren in groepen?

English? Check the link.


Docent Muziek Intensief (2 jaar)

Heb jij een instrumentale- of vocale opleiding muziek (Bachelor of Music) afgerond? Ben jij pedagogisch en didactisch bekwaam en/of werkzaam als muziekdocent? Dan is de tweejarige opleiding Docent Muziek de next step.

Deze opleiding leidt op tot bevoegd docent muziek voor het gehele (onderwijs) werkveld en maakt dat je je eigen muzikale vaardigheden in een bredere muzikale context kunt inzetten. Na afronding van je opleiding ben je Bachelor of Music in Education.

Programma en vakkenaanbod
Het programma voor deze studie is een uitdagende compilatie van het eerste tot en met vierdejaars programma van de reguliere Opleiding Docent Muziek. Afhankelijk van ervaring en achtergrond kun je voor bepaalde vakken vrijstelling krijgen en vergroot je het aantal keuzemogelijkheden. De opleiding wordt dus afgestemd op jouw persoonlijke situatie. Het onderwijs vindt zowel online als persoonlijk plaats. Krijg je geen vrijstellingen dan heb je twee dagen contactonderwijs op donderdag en vrijdag exclusief stage/werk en zelfstudie.
Het vakkenaanbod bestaat uit:

 • Vakdidactiek
 • Pedagogiek en psychologie,
 • Culturele en kunstzinnige vorming
 • Onderwijsgerichte instrumentale vaardigheden: akkoordbegeleiding, zang, koor(directie) en ensemblespel.
 • Stage- of werktraject in een relevante kunsteducatieve omgeving (onderwijs of kunsteducatie).

Toelating
Een intakeassessment is noodzakelijk om inzicht te krijgen in je ontwikkelingsmogelijkheden en eventuele vrijstellingen. Deze vindt plaats op de reguliere toelatingsdata in het voorjaar.

De opleiding is een door de overheid bekostigde opleiding. Jij (of je werkgever) betaalt het gangbare collegegeld en bijkomende studiekosten voor readers, aanvullende leermiddelen, etc.

Bezoek de Open Dag en/of Meeloopdagen of neem contact op met Felix Havenith, hoofd afdeling Docent Muziek. Je kunt hem mailen via felix.havenith@zuyd.nl of bellen +31 (0)43 346 62 60. Wil je je aanmelden, ga dan naar Apply.

Benieuwd naar de toelatingseisen 2-jarig traject?


English? Check the link.