Bachelor

We leren jou in de Bachelor Docent Muziek om kinderen, jongeren en volwassenen muziek te doceren. Dat doen we door te zorgen voor een praktijkgerichte leeromgeving en een hechte samenwerking tussen docenten, studenten, afgestudeerden en werkveld. Door specialisatiekeuzes, onderzoek, vrije studieruimte en vooral de stages creëren we mogelijkheden om je educatieve, muzikale én je innovatieve talenten te ontplooien. Zo werken we aan een uitstekend arbeidsperspectief in Nederland en de EU op alle onderwijsniveaus. Jij kunt muziekdocent worden in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, bepaalde vormen van hoger beroepsonderwijs, Speciaal Onderwijs, instellingen voor kunst en educatie en de hulp- en dienstverlening. En dat lukt ook. Veel afgestudeerden van deze opleidingen vinden meestal binnen enkele maanden een baan.

English? Check the link.

Programma

De opleiding Docent Muziek is een praktijkgerichte opleiding waarbinnen je volop mogelijkheden krijgt je te ontwikkelen op muzikaal, (ortho)pedagogisch en didactisch gebied. Je krijgt met uiteenlopende werkvormen te maken zoals projectonderwijs, individueel instrumentaal/vocaal onderwijs, stages en e-learning.

De eerste twee jaar van de opleiding zijn vooral gericht op een brede ontwikkeling: onderwijsactiviteiten, projecten en stages. Voor een deel van het curriculum geldt een zogenaamde tien weken structuur. Hierbinnen wordt deels thematisch gewerkt. Een projectweek sluit elke periode af. Hierbij worden je beroepshouding en ontwikkeling gestuurd en geëvalueerd.
Naast een thematische werkwijze is er ook een lineaire werkwijze: er is sprake van een doorlopende leerlijn. Dit geldt vooral voor het instrumentaal/vocaal onderwijs en muziektheorie.

Vanaf het derde jaar kies je een specialisatie. Dat kan zijn Muziek in Kunsteducatie of Orthopedagogische Muziekbeoefening. Deze specialisaties geven je meer bekwaamheid in het uitoefenen van je toekomstig beroep. Je profileert je door een specifieke vakkenkeuze en keuzestages. Hiernaast krijg je een verdere verdieping op vocaal-instrumentaal niveau. De specialisatie wordt afgerond in het afstudeertraject.

English? Check the link.

Curriculum

Het curriculum overzicht bevat de vakken die behoren tot het curriculum van het hoofdvak en de bijbehorende credits (ECTS) per jaar. Het document vakken omschrijving bevat voornamelijk vakken van de Bachelor Docent Muziek, Jazz en Klassiek. Niet elk vak is relevant voor elk student, In het curriculum staat duidelijk welke vakken hiertoe behoren. Je moet overigens per studiejaar van 42 weken 60 EC’s halen. Aangezien 1 credit staat voor 28 studie-uren, word je dus geacht 1.680 uren per jaar aan je studie te besteden. Dat zijn dus 40 uren per week. Houd daar rekening mee.

De specialisatie in het curriculum bestaat uit Muziek in Kunsteducatie (MIK) en uit Orthopedagogisch Muziekbeoefenaar (OMB). Algemene toelatingseisen kun je teruglezen onder Apply.

De specialisatie Orthopedagogische Muziekbeoefening (OMB)
In toenemende mate vereist het beroep specifieke orthopedagogische en –didactische kwaliteiten van docenten die werkzaam zijn in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs. OMB’ ers zijn vanuit de initiële opleiding in staat invulling te geven aan deze opdracht. Dit onderscheidt de muziekdocent met OMB van een muziekdocent zonder OMB. Onze OMB’ er is een gelijkwaardige gesprekspartner binnen het multidisciplinair overleg van zorgcommissies van scholen en instellingen en levert actief bijdrage aan de signalering, diagnostiek en behandeling van problematieken in groep of klas.

Een student die zich gespecialiseerd heeft in de Muziek-in-Kunsteducatie (MIK) bezit expertise om muziekeducatie vanuit een historische en/of stilistische context in te zetten, zowel binnen als buiten een onderwijsomgeving. De inhoud van het vak CKV/cultuureducatie en Kunst Algemeen komt verdiepend aanbod en een vloeiende doorstroming naar de Master Kunst en Educatie zijn tevens uitgangspunt bij de inrichting van het curriculum. De afgestudeerde kan als muziekconsulent of als muziek-educatief medewerker functioneren vanuit een kunsteninstelling of als intermediair samenwerking tot stand brengen tussen onderwijs en kunstaanbod in de regio.

De specialisatie Interculturaliteit (INT) benadrukt het functioneren als muziekeducator in een interculturele maatschappij. Dit is merkbaar binnen het conservatorium als internationale gemeenschap, tevens in de werkomgeving waarin interculturaliteit ten gevolge van toenemende globalisering een constante is geworden. De specialisatie richt zich op deze bewustwording vanuit jouw rol als muziekdocent; the global mindset. Pedagogische grondhouding en muzikale scope zijn breed en flexibel. De interculturele stage (internationaal) behoort tot de kern van de specialisatie.

Vocaal/Instrumentaal-Artistiek (VIA) is de specialisatie die je de kans je instrumentale, vocale, componeer- of arrangeerskills verder te ontwikkelen. Samen met de coördinator van de specialisatie stippel je een individueel leertraject uit resulterend in de presentatie van een individueel artistiek hoogstaand product.

Technology Enhanced Music Education (TEM) biedt jou de mogelijkheid creatief en weldoordacht technology aan te wenden in de muziekdidactiek en muzikale productie. Computer gebaseerde oplossingen voor muziekdidactische vraagstukken. Hoe maak je een programma of spel waarmee je de speelvaardigheden van leerlingen vergroot? Hoe kun je een digitaal platform zo inrichten dat het geschikt is voor componeren in groepen?


English? Check the link.

Docent Muziek Intensief (twee-jarige opleiding)

Ben jij pedagogisch en didactisch bekwaam en/of werkzaam als muziekdocent? Heb jij een instrumentale- of vocale opleiding muziek (Bachelor of Music) afgerond? Dan is de tweejarige opleiding Docent Muziek de next step. Deze opleiding leidt op tot bevoegd docent muziek voor het gehele (onderwijs) werkveld en maakt dat je je eigen muzikale vaardigheden in een bredere muzikale context kunt inzetten. Na afronding van je opleiding ben je Bachelor of Music in Education.

Het programma voor deze studie is een uitdagende compilatie van het eerste tot en met vierdejaars programma van de reguliere Opleiding Docent Muziek. Afhankelijk van ervaring en achtergrond kun je voor bepaalde vakken vrijstelling krijgen en vergroot je het aantal keuzemogelijkheden. De opleiding wordt dus afgestemd op jouw persoonlijke situatie. Het onderwijs vindt zowel online als persoonlijk plaats. Krijg je geen vrijstellingen dan heb je twee dagen contactonderwijs op donderdag en vrijdag exclusief stage/werk en zelfstudie.

Het vakkenaanbod bestaat uit didactiek en media, pedagogiek, kennis van kunst en cultuur, akkoordbegeleiding, zang, koor(directie) en ensemblespel. Dit alles leunt sterk op een stage- of werktraject in een relevante kunsteducatieve omgeving (onderwijs of kunsteducatie).

Een intakeassessment is noodzakelijk om inzicht te krijgen in je ontwikkelingsmogelijkheden en eventuele vrijstellingen. Deze vindt plaats op de reguliere toelatingsdata in het voorjaar.

De opleiding is een door de overheid bekostigde opleiding. Jij (of je werkgever) betaalt het gangbare collegegeld en bijkomende studiekosten voor readers, aanvullende leermiddelen, etc.

Bezoek de Open Dag en/of Meeloopdagen of neem contact op met Felix Havenith, hoofd afdeling Docent Muziek. Je kunt hem mailen via felix.havenith@zuyd.nl of bellen +31 (0)43 346 62 60. Wil je je aanmelden, ga dan naar Apply.

Benieuwd naar de toelatingseisen 2-jarig traject?


English? Check the link.