Toelating Docent Muziek


Praktijk

Je doet je praktijkexamen op één van deze dagen: 4 juni of 11 juni 2018. Aanmelden verplicht: bo.conservatoriummaastricht@zuyd.nl. Je kunt hier je voorkeursdatum aangeven, waarmee we zoveel mogelijk rekening proberen te houden.

Het schriftelijk examen vond plaats op 15 maart. Mocht je dit nog moeten doen, dan wordt dit gecombineerd met je praktijk examen op een van bovenstaande dagen. Geef dit duidelijk aan bij je aanmelding.


Bachelor

We leren jou in de Bachelor Docent Muziek om kinderen, jongeren en volwassenen muziek te doceren. Dat doen we door te zorgen voor een praktijkgerichte leeromgeving en een hechte samenwerking tussen docenten, studenten, afgestudeerden en werkveld. Door specialisatiekeuzes, onderzoek, vrije studieruimte en vooral de stages creëren we mogelijkheden om je educatieve, muzikale én je innovatieve talenten te ontplooien. Zo werken we aan een uitstekend arbeidsperspectief in Nederland en de EU op alle onderwijsniveaus. Jij kunt muziekdocent worden in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, bepaalde vormen van hoger beroepsonderwijs, Speciaal Onderwijs, instellingen voor kunst en educatie en de hulp- en dienstverlening. En dat lukt ook. Veel afgestudeerden van deze opleidingen vinden meestal binnen enkele maanden een baan.

English? Check the link.

Programma

De opleiding Docent Muziek is een praktijkgerichte opleiding waarbinnen je volop mogelijkheden krijgt je te ontwikkelen op muzikaal, (ortho)pedagogisch en didactisch gebied. Je krijgt met uiteenlopende werkvormen te maken zoals projectonderwijs, individueel instrumentaal/vocaal onderwijs, stages en e-learning.

De eerste twee jaar van de opleiding zijn vooral gericht op een brede ontwikkeling: onderwijsactiviteiten, projecten en stages. Voor een deel van het curriculum geldt een zogenaamde tien weken structuur. Hierbinnen wordt deels thematisch gewerkt. Een projectweek sluit elke periode af. Hierbij worden je beroepshouding en ontwikkeling gestuurd en geëvalueerd.
Naast een thematische werkwijze is er ook een lineaire werkwijze: er is sprake van een doorlopende leerlijn. Dit geldt vooral voor het instrumentaal/vocaal onderwijs en muziektheorie.

Vanaf het derde jaar kies je een specialisatie. Dat kan zijn Muziek in Kunsteducatie of Orthopedagogische Muziekbeoefening. Deze specialisaties geven je meer bekwaamheid in het uitoefenen van je toekomstig beroep. Je profileert je door een specifieke vakkenkeuze en keuzestages. Hiernaast krijg je een verdere verdieping op vocaal-instrumentaal niveau. De specialisatie wordt afgerond in het afstudeertraject.

English? Check the link.

Curriculum

Het curriculum overzicht bevat de vakken die behoren tot het curriculum van het hoofdvak en de bijbehorende credits (ECTS) per jaar. Het document vakken omschrijving bevat voornamelijk vakken van de Bachelor Docent Muziek, Jazz en Klassiek. Niet elk vak is relevant voor elk student, In het curriculum staat duidelijk welke vakken hiertoe behoren. Je moet overigens per studiejaar van 42 weken 60 EC’s halen. Aangezien 1 credit staat voor 28 studie-uren, word je dus geacht 1.680 uren per jaar aan je studie te besteden. Dat zijn dus 40 uren per week. Houd daar rekening mee.

De specialisatie in het curriculum bestaat uit Muziek in Kunsteducatie (MIK) en uit Orthopedagogisch Muziekbeoefenaar (OMB). Algemene toelatingseisen kun je teruglezen onder Apply.

Muziek in Kunsteducatie (MIK)
Deze specialisatie richt zich op alle instellingen waar je als muziekdocent of muziekeducator kunt werken. Naast specifieke inzet als kunstvakdocent in het onderwijs gaat dit ook over het gehele buitenschoolse veld, zoals educatieve afdelingen van orkesten, kunsteducatieve instellingen zoals muziekscholen, participatie in projecten in opdracht van gemeenten, maar ook werken als zelfstandig ondernemer. In alle organisaties met aandacht voor kunst- en cultuureducatie kun je met deze specialisatie aan de slag.

Orthopedagogisch Muziekbeoefenaar (OMB)
Met deze specialisatie verdiep je je als muziekdocent in orthopedagogische- en orthodidactische kennis en vaardigheden. Je kunt als muziekdocent op kwalitatief hoog niveau lesgeven in het Speciaal Onderwijs en in verschillende vormen van hulp- en dienstverlening. Hierbij kun je denken aan instellingen voor verstandelijk en lichamelijk gehandicapten, geriatrische patiënten, kinderen met sociaal-emotionele problemen.

Technology Enhanced Music Education (TEL)
Verdieping in en ontwerp van digitale toepassingen in de muziekdidactiek staan centraal. Als muziekdocent is het zeer relevant vertrouwd te raken met het gangbare aanbod in de muziek - en informatietechonologie. Echter vele muziek educatieve praktijken vragen om typische oplossingen. Jij leert de specifieke behoefte in het werkveld te herkennen en middels programmering en experiment creatieve digitale oplossingen aan te dragen.

Vocaal-Instrumentaal-Artistiek (VIA)
Jouw eigen artistieke ontwikkeling uitbreiden, verdiepen en toepassen in educatieve situaties. Je krijgt instrumentaal/vocale les op hoog niveau en is er deelname aan projecten en masterclasses in de afdelingen klassiek en jazz. Aan bod komen instrumentale en vocale didactiek met haar specifieke houdings- en bewegingsaspecten en werkvormen. Maar ook leer je je eigen artistieke grenzen kennen en hoe daarmee in de kunsteducatieve praktijk om te gaan.

Interculturaliteit (INT)
In deze specialisatie ligt de nadruk op het ontwikkelen van interculturele competenties. De kunsteducatie is een grensoverschrijdend domein. Als je geinteresseerd bent in de manier waarop de muziekeducatie in andere culturen of continenten vorm krijgt, welke specifieke kennis of houding dan van jou als "globalistisch" ingestelde music educator vraagt, is dit een mooie specialisatie. Uiteraard verbonden aan een internationale stage- of werkervaring.

English? Check the link.

Docent Muziek Intensief (twee-jarige opleiding)

Ben jij pedagogisch en didactisch bekwaam en/of werkzaam als muziekdocent? Heb jij een instrumentale- of vocale opleiding muziek (Bachelor of Music) afgerond? Dan is de tweejarige opleiding Docent Muziek de next step. Deze opleiding leidt op tot bevoegd docent muziek voor het gehele (onderwijs) werkveld en maakt dat je je eigen muzikale vaardigheden in een bredere muzikale context kunt inzetten. Na afronding van je opleiding ben je Bachelor of Music in Education.

Het programma voor deze studie is een uitdagende compilatie van het eerste tot en met vierdejaars programma van de reguliere Opleiding Docent Muziek. Afhankelijk van ervaring en achtergrond kun je voor bepaalde vakken vrijstelling krijgen en vergroot je het aantal keuzemogelijkheden. De opleiding wordt dus afgestemd op jouw persoonlijke situatie. Het onderwijs vindt zowel online als persoonlijk plaats. Krijg je geen vrijstellingen dan heb je twee dagen contactonderwijs op donderdag en vrijdag exclusief stage/werk en zelfstudie.

Het vakkenaanbod bestaat uit didactiek en media, pedagogiek, kennis van kunst en cultuur, akkoordbegeleiding, zang, koor(directie) en ensemblespel. Dit alles leunt sterk op een stage- of werktraject in een relevante kunsteducatieve omgeving (onderwijs of kunsteducatie).

Een intakeassessment is noodzakelijk om inzicht te krijgen in je ontwikkelingsmogelijkheden en eventuele vrijstellingen. Deze vindt plaats op de reguliere toelatingsdata in het voorjaar.

De opleiding is een door de overheid bekostigde opleiding. Jij (of je werkgever) betaalt het gangbare collegegeld en bijkomende studiekosten voor readers, aanvullende leermiddelen, etc.

Bezoek de Open Dag en/of Meeloopdagen of neem contact op met Marc Rutten, hoofd afdeling Docent Muziek. Je kunt hem mailen via marc.rutten@zuyd.nl of bellen +31 (0)43 346 62 60. Wil je je aanmelden, ga dan naar Apply.

Benieuwd naar de toelatingseisen 2-jarig traject?


English? Check the link.