Music in Education Intensive

Heb jij een instrumentale- of vocale opleiding muziek (Bachelor of Music) afgerond? Ben jij pedagogisch en didactisch bekwaam en/of werkzaam als muziekdocent? Dan is de tweejarige opleiding Docent Muziek de next step. Deze opleiding leidt op tot bevoegd docent muziek voor het gehele (onderwijs) werkveld en maakt dat je je eigen muzikale vaardigheden in een bredere muzikale context kunt inzetten. Na afronding van je opleiding ben je Bachelor of Music in Education.

Het programma voor deze studie is een uitdagende compilatie van het eerste tot en met vierdejaars programma van de reguliere Opleiding Docent Muziek. Afhankelijk van ervaring en achtergrond kun je voor bepaalde vakken vrijstelling krijgen en vergroot je het aantal keuzemogelijkheden. De opleiding wordt dus afgestemd op jouw persoonlijke situatie. Het onderwijs vindt zowel online als persoonlijk plaats. Krijg je geen vrijstellingen dan heb je twee dagen contactonderwijs op donderdag en vrijdag exclusief stage/werk en zelfstudie.

Het vakkenaanbod bestaat uit didactiek en media, pedagogiek, kennis van kunst en cultuur, akkoordbegeleiding, zang, koor(directie) en ensemblespel. Dit alles leunt sterk op een stage- of werktraject in een relevante kunsteducatieve omgeving (onderwijs of kunsteducatie).

Een intakeassessment is noodzakelijk om inzicht te krijgen in je ontwikkelingsmogelijkheden en eventuele vrijstellingen. Deze vindt plaats op de reguliere toelatingsdata in het voorjaar.

De opleiding is een door de overheid bekostigde opleiding. Jij (of je werkgever) betaalt het gangbare collegegeld en bijkomende studiekosten voor readers, aanvullende leermiddelen, etc.

Benieuwd naar de toelatingseisen 2-jarig traject?

Bezoek de ook de Open Dag en/of Meeloopdagen.

Music in Education Intensive

Do you have strong educational and teaching skills and/or are you working as a music teacher? Have you completed an instrumental or vocal music degree programme (Bachelor of Music)? If so, the two-year Music in Education programme is the next step. This programme leads to a teaching qualification for all levels of education, allowing you to use your own musical skills in a broader musical context. After graduation, you will be a Bachelor of Music in Education.

The curriculum of this degree course is a challenging compilation from the four-year curriculum of the regular Music in Education programme. Depending on your experience and background, you may be granted exemptions for certain subjects and increase the number of options. The programme is tailored to your individual situation. Education is provided both face-to-face and online. If you are not granted any exemptions, you will have two days of face-to-face instruction on Thursdays and Fridays, not including teacher training/work and independent study.

The subjects offered include teaching skills and media, educational theory, knowledge of art and culture, chord accompaniment, singing, choral training/conducting and ensemble playing. All this relies heavily on teaching practice or work in a relevant art-educational environment (education or arts education).

An intake assessment is required to gain insight into your potential for development and eligibility for exemptions. This will take place on the dates of the regular entrance examinations in spring.

This is a government-funded degree programme. You (or your employer) will pay the standard tuition fees and any additional costs for readers, supplementary teaching materials etc.

Visit our Open Days & Taster Classes.

Curious about the 2-year track admission requirements?


Apply Now!