Junior Music in Education Department


Voor jonge muzikanten in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs die hun muzikaliteit in de breedte willen ontwikkelen en in de toekomst anderen willen laten genieten van hun passie voor muziek biedt junior Conservatorium Maastricht het junior docent muziek programma.

Junior Docent Muziek richt zich met haar programma op breed georiënteerde muzikanten in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs die in de toekomst hun passie voor muziek over willen brengen op kinderen of jongeren als docent muziek, muzikaal leider of coach. Het programma van Junior Docent Muziek bestaat uit wekelijkse groepslessen theorie- en gehoortraining. Elke student krijgt individuele zangles en daarnaast piano- óf gitaarles. Indien er voldoende inschrijvingen zijn bieden we bandworkshops aan. Daarbovenop bieden wij jou de mogelijkheid om met het opleidingskoor mee te zingen op woensdagmiddag.
Het junior docent muziek programma biedt jonge muzikanten in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs de kans om te proeven aan de opleiding docent muziek. Met Junior Docent Muziek stoom je jezelf klaar voor een van de beste opleidingen van Nederland als het gaat om muziekeducatie.

Programma Junior Docent muziek
Het programma van Junior docent muziek bestaat uit groepslessen en individuele instrumentale lessen.
De groepslessen vinden wekelijks plaats op zaterdag van 10:00 – 14:00 en op woensdagnamiddag vanaf 14:45 – 16:00.
op de dependance van Conservatorium Maastricht. De individuele lessen worden in samenspraak met de betreffende hoofdvakdocent vastgelegd.
De wekelijkse groepslessen bestaan uit theorie- en gehoortraining; samenspel in de vorm van bandwerk en koor.
Elke student wordt daarnaast ingedeeld voor individuele zangles én in overleg voor piano of gitaar.

De theoretische groepslessen Vanuit een breed en divers repertoire -klassiek, jazz, pop- bestuderen we stijl-overkoepelende
muziektheoretische kennis en vaardigheden. De lessen zijn vooral praktisch ingericht: analytisch luisteren, zingen, spelen, bewegen én improviseren. Actieve omgang met de lesstof draagt bij aan je muzikale begrip, voorstellend vermogen én creatief vermogen.
Laat muziektheorie in je voordeel werken!

De lessen samenspel staan in het teken van bandwerk. Naast het inzetten van jouw eigen instrument maak je kennis met alle
bandinstrumenten. Je leert naar de basisbeginselen van de bandinstrumenten, naar elkaar te luisteren en samen te spelen. Deze lessen
worden begeleid door de derde en vierde jaars studenten van de opleiding docent muziek die affiniteit hebben met bandcoaching.

Koor: In deze les wordt er gewerkt aan samenzang en wordt de vocale verbinding gezocht. Het is een les waar de juniorstudenten
samenkomen met de studenten van de eerste drie leerjaren van de opleiding docent muziek en met aandacht voor zangtechniek muziekstukken uit alle stijlen tot klinken brengen onder leiding van zowel de studenten als de docent.

Individuele zangles: Binnen de zangles wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van je stem. Onder begeleiding van een van
de zangdocenten van de reguliere opleiding werk je aan zangtechniek en maak je kennis met verschillende stijlen en
repertoire.

Individuele instrumentale les: in overleg wordt er bekeken of piano of gitaar voor jou aangeboden wordt.
In de gitaarles leer je vooral hoe je gitaar kunt gebruiken om je eigen zang of die van andere ( nog beter) te begeleiden. Daarnaast is er ook aandacht voor spelen op een (elektrische) gitaar in een band.
In de pianoles leer je de basis van het klassieke pianospel en leer je de belangrijkste aspecten van jazz/pop piano. Daarnaast leer je ook je
eigen zang of die van andere te begeleiden in verschillende muziekstijlen en leer hoe je kan omgaan met een keyboard/synthesizer.
We proberen zoveel mogelijk op maat te werken zodat iedere leerling de juiste begeleiding krijgt.
De lessen worden gegeven in het Nederlands.
Naast de wekelijkse groepslessen en individuele lessen zijn er gezamenlijke project activiteiten zoals concertreizen, masterclasses, concerten, benefietavonden.
Jaarlijks wordt een programma samengesteld gebaseerd op de deelnemende studentengroep

Bij het samenstellen van het pakket wordt steeds rekening gehouden met het instapniveau van de individuele studenten.

Voorstellen Team Junior Docent muziek
Ian van Wolferen (theorie)
Jan Gooren (zang)
Levon Harutiuyan (piano)
Bart Verhagen (zang)
Frans Gulikers (gitaar)

Collegegeld Junior Docent muziek
Onder het basisprogramma vallen de wekelijkse groepslessen theorie- en gehoortraining, koorzang, en bandwerk. Daarnaast zijn er jaarlijks enkele gezamenlijke project activiteiten en concerten.
Alle prijzen zijn op jaarbasis, betaling in termijnen (5) is mogelijk.

Meelopen
Ter oriëntatie is het mogelijk om een dag mee te lopen bij de docent muziek opleiding. Bij interesse kan contact opgenomen worden met de coördinator van Junior Conservatorium Maastricht: Renée Joosten renee.joosten@zuyd.nl

Contact
Voor meer informatie over junior docent muziek en het Junior Conservatorium Maastricht kun je contact opnemen met de coördinator van Junior Conservatorium Maastricht: Renée Joosten renee.joosten@zuyd.nl

Toelating en aanmelden Junior Docent muziek
Toelating is mogelijk voor leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.
Meld je aan voor 1 juni 2020 . Voor de toelatingsprocedure en richtlijnen klik hier.

Meld je nu aan

For young musicians in the upper years of secondary education who wish to develop broad musical skills and dream of sharing their passion for music with others, Junior Conservatorium Maastricht offers the Junior Music in Education programme.

Junior Music in Education is intended for broadly oriented musicians in the upper school of secondary education who dream of conveying their passion for music to children or teenagers as music teachers, musical leaders or coaches. The Junior Music in Education curriculum includes weekly group lessons in theory and ear training. All students have individual singing lessons and piano or guitar lessons. Depending on the number of enrolments, we may offer band workshops as well. Students also have the option of joining the Music in Education choir on Wednesday afternoons.

The Junior Music in Education programme offers young musicians in the upper years of secondary education the opportunity to experience what the Music in Education programme is like. Junior Music in Education prepares you for one of the best music teacher training programmes in the Netherlands.

Junior Music in Education Curriculum
The Junior Music in Education curriculum consists of group lessons and individual instrumental lessons.
The weekly group lessons are taught at the Conservatorium Maastricht Annexe on Saturdays from 10:00 – 14:00 and on Wednesday afternoons from 14:45 - 16:00? Individual lessons are scheduled in consultation with the relevant main subject teacher.

The weekly group lessons consist of theory and ear training, and ensemble playing in a band and a choir setting.
In addition, all students are offered individual singing lessons and, in consultation, piano or guitar lessons.

Theory Group Lessons These lessons involve gaining music theory knowledge and skills across a wide range of styles, covering a broad and diverse repertoire (classical, jazz, pop music). The lessons are very practical: listening and analysing, singing, playing, moving and improvising. Dealing with the subject matter actively contributes to musical understanding, inner hearing and creative abilities.
Get music theory to work to your advantage!
The ensemble lessons are all about playing in a band. Apart from using your own instrument, you will be introduced to all the band instruments. You will be taught the basics for all of these instruments, and learn to listen to each other and play together.
These lessons are led by third- and fourth-year students of the Music in Education programme who have an affinity with band coaching.
Choir: These lessons are all about singing together and connecting vocally. Junior students join students of the first three years of the Music in Education programme to sing pieces from a wide range of styles, conducted by either students or the teacher, while paying attention to vocal technique.
Individual singing lessons: The singing lessons are centred around the development of your voice. You will work on your vocal technique with one of the singing teachers of the regular programme and you will be introduced to various styles and repertoire.
Individual instrumental lessons: together, we will discuss whether you will be offered piano or guitar lessons.
The guitar lessons will teach you how best to accompany your own singing or that of others on guitar. You will also learn how to play the guitar/electric guitar in a band.
The piano lessons will teach you the basics of classical piano as well as the main aspects of jazz/pop piano. You will also learn how to accompany your own singing or that of others on piano in various styles, and how to use a keyboard/synthesizer.

We always try to offer tailor-made solutions, so each student is offered the right kind of support.
The lessons are taught in Dutch.

Apart from the weekly group lessons and individual lessons, the programme includes joint project activities such as concert tours, masterclasses, concerts and benefit evenings.
A new programme is prepared year, based on the group of students participating.

The levels of individual students every are always taken into consideration when compiling the package.

Junior Music in Education - Meet the Team
Ian van Wolferen (theory)
Jan Gooren (singing)
Levon Harutiuyan (piano)
Bart Verhagen (singing)
Frans Gulikers (guitar)

Junior Music in Education Tuition Fees
The tuition fees for Junior Music in Education are:
· Core curriculum plus 10 individual singing lessons (25 min) and 10 individual guitar or piano lessons (25 min): 1200 euros
· Core curriculum plus 20 individual singing lessons (25 min) and 20 individual guitar or piano lessons (25 min): 1600 euros
· Core curriculum plus 30 individual singing lessons (25 min) and 30 individual guitar or piano lessons (25 min): 2000 euros
The core curriculum consist of the weekly theory and ear training group lessons, choir and band practice. It also includes some joint project activities and concerts.
The stated prices are annual fees, payment in (5) instalments is possible.

Taster Classes
To experience what Junior Music in Education is like, you can join the lessons. If you are interested in these taster classes, please contact the coordinator of Junior Conservatorium Maastricht: Renée Joosten renee.joosten@zuyd.nl

Contact
For more information about Junior Music in Education and Junior Conservatorium Maastricht, please contact the coordinator of Junior Conservatorium Maastricht: Renée Joosten renee.joosten@zuyd.nl

Applying and Auditioning for Junior Music in Education
The programme is open to students in the upper school of secondary education. If you would like to join Junior Conservatorium Maastricht, you need to take an audition. The first stage of the audition involves submitting a video of you playing or singing. The second stage is a face-to-face audition day to assess your performance, ear and motivation. Please apply before 1 June 2021. More information about the application procedure and admission requirements can be found here.


Apply now


  • slide
  • slide
  • slide